Tallens Förskola

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.

Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling 2018


I läroplanen för förskolan –Lpfö 98 står det så här:”Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller annan kränkande behandling."


Vi arbetar efter detta på Tallens förskola. 


Vi är vuxna förebilder och vår uppgift är att se till att alla människor, stora som små behandlas med största respekt. Alla barn skall få samma möjligheter till utveckling genom omsorg, lek och skapande. Förskolan erbjuder material och lekmiljöer för både pojkar och flickor och vi uppmuntrar till att prova nya lekar och nya lekmiljöer. Vi ser till hur barngrupperna ser ut och skapar lekmiljöerna efter det. Alla barn har tillgång till t.ex. dockvrå, varierande utklädningskläder (brandsoldatkläder, klänningar, djurdräkter mm), fotboll, bandy, bygg- och konstruktionslek, böcker och dans mm. Vi uppmuntrar alla barn till att nyttja allt material och leka alla typer av lekar.


På Tallens förskola vill i uppmärksamma varje barn och vara uppmärksamma på alla känslor och behov, alla barn har rätt till en verksamhet som ser varje individ. 

Vi har under året arbetat extra med barn med särskilda behov och att inkludera alla i verksamheten.Kränkande behandling


En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Vad som är kränkande för en person kan upplevas helt annorlunda av någon annan.


 Kränkningarna kan vara:  

• verbala; såsom att bli hotad, att bli kallad t.ex. lipsill, fegis.   


Ingen form av kränkande behandling skall förekomma på Tallens förskola.    


Ansvarsfördelning


 • att motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen   


• Alla skall känna att de blir respekterade och att de har lika värde   

I Lpfö98 beskrivs följande ansvar för förskolans ansvar: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.” (Lpfö98, s. 7)   


* stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. (Lpfö98, s. 11 )


Arbetslaget skall: 


* ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. 

* lyfta fram och belysa etiska dilemman och livsfrågor. 

* samarbeta med hemmet när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. 


Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolans uppgift är att varje barn utvecklar sin förmåga 

– att personalen ska vara positiva föredömen och goda förebilder  

– att alla arbetar för att ett gott arbetsklimat råder. Det gäller både barn och vuxna.    

Vi vill uppmärksamma vår värdegrund och vårt förhållningssätt till varandra, alla pedagoger kommer den 26 januari därför gå utbildning i hur viktigt det är och hur det återspeglar sig i barngruppen och vårt uppdrag enligt läroplanen och skollagen.


I förskolan arbetar vi med:


– att det är tillåtet att säga nej, och lika viktigt att respektera ett nej   

– daglig föräldrakontakt ”tambursamtal”, föräldraträffar, utvecklingssamtal och kompissamtal    


ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING


I det dagliga arbetet med barnen uppmärksammar vi när barn utsätts för kränkande behandling. De vuxna agerar som goda förebilder och ser till att de barn som utför den kränkande behandlingen förstår den felaktiga handlingen som de har utfört. Även vuxnas kränkningar mot barn är viktiga att utreda och åtgärda.   


BARN - BARN


- Tala om vad som hände, hur kan vi förändra för att det inte ska hända igen, gå sedan vidare och jobba efter det som barnet/barnen bestämt. 


Om problemet skulle fortgå så måste förskolechefen informeras som sedan får vidta åtgärd.·         Alla åtgärder dokumenteras. Hur vi säkerhetställer att likabehandlingsplanen efterföljs.

* Alla vuxna, inom förskolan, skall känna till och aktivt arbeta för att likabehandlinsplanen följs. * Vikarier, nyanställd personal och studenter informeras, av förskolechef eller huvudansvarig.