Tallens Förskola

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.


Värdegrund – förhållningssätt

För att utveckla och stärka vår förståelse och arbetet med vår värdegrund kommer alla pedagoger under vårterminen 2018 gå utbildning i ämnet.


Vi skall i arbetet med barnen utgå ifrån att: 


Varje barn möts med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet. 

Varje barn får utveckla självständighet och sin kompetens. 

Varje barn får lära sig att ta ansvar och stå för sina handlingar. 

Varje barn genom lek skall få uppleva lustfylldhet, nyfikenhet och lärande. 

Vi ska verka för att föräldrar skall känna sig delaktiga i vårt arbete. 

Vi skall tillgodose varje enskilt barns behov. Vi har få men genomtänkta regler. 

Detta innebär att vi i vårt arbete: 


Uppmuntrar och bekräftar varje barn. 

Skall se varje barn utifrån den individ den är. 

Som vuxna deltar i barnens lek och främjar gott kamratskap. 

Att vi för dialog med barnen där alla känner sig delaktiga, betydelsefulla och blir respekterade för sina åsikter. 

Skapar en miljö där barnen känner trygghet och vågar stå för sina handlingar. 

Skall ge barnen inspiration, tid och möjligheter att upptäcka. 

Verkar för att barnen ska visa empati och förståelse för andra människor och kulturer. 

Visar glädje och är professionella och alltid ser till barnets bästa.      


Tiden i förskolan ska vara en tid av lustfyllt lärande och utgångspunkten ska vara varje barns förmågor, lust och vilja att lära. Verksamheten ska ge goda förutsättningar för lärande, tron på den egna förmågan och bejaka barnen som individer.